Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 3,19
ISBN: 978-961-204-596-8
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur
CENA: BREZPLAČNO

Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur knjige Stvarnopravni zakonik (SPZ) epub so vam na voljo po registraciji na naši spletni strani

Opis:

Že več kot trinajst let je minilo od uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Naša praksa se je v tem času že prilagodila številnim novostim, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava. S pravnosistemskega vidika pa je najpomembnejši poudarek zakonika na drugačni ureditvi nepremičninskih razmerij, ki tako kot v primerljivih pravnih sistemih temeljijo na primarnosti načela superficies solo cedit in konstitutivnosti zemljiškoknjiž nega vpisa.Avtorji, ki so v slovenski strokovni javnosti znani kot strokovnjaki na področju stvarnega prava, so se tokrat odločili za nekoliko drugačen koncept komentarja k SPZ. V nasprotju z »običajnimi« zakoni s komentarjem, ki jih najdemo pri nas, so se odločili za koncept, ki je bliže praktikom, ker bolj kot teorijo – njena dosedanja stališča oziroma stališča prejšnjih razprav delo seveda prav tako vsebuje – predstavlja stališča sodne prakse.V letih po uveljavitvi SPZ se je nabrala že zelo bogata sodna praksa, ki je sistematično in – kjer je to potrebno – tudi kritično obdelana. V komentarju nikakor ne gre zgolj za preprost prikaz sodne prakse, kot jo lahko najdemo na različnih spletnih portalih ponudnikov podobnih pravnih vsebin, ampak je ta povezana s strokovno poglobljenim komentarjem k posameznim določbam SPZ.Predmet posebne obravnave so odločitve, ki prinašajo bodisi povsem nova stališča bodisi se razlikujejo od uveljavljenih stališč sodne prakse slovenskih sodišč. Pri tem avtorji opozarjajo tudi na težave v tistih primerih oziroma postopkih, ko zaradi nedovoljenosti revizije stališča oblikujejo bodisi samo eno sodišče ali pa vsa štiri višja sodišča v državi. In nenazadnje smo priča ne usklajenosti stališč celo med različnimi oddelki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.Seveda v knjigi ne manjka teoretični del, a je ta po vsebini in obsegu bolj prilagojen uporabnikom v praksi (zlasti odvetnikom, notarjem in sodnikom). Komentar je strukturiran tako, da je najprej podana analiza posameznega instituta oziroma določbe SPZ, vključno s sodno prakso, temu pa sledi sistematičen in pregleden prikaz jeder (oziroma relevantnih delov iz obrazložitev) sodnih odločb.V stvarnem pravu se pogosto srečujemo z vprašanjem, ali je neka oseba v določenem trenutku v preteklosti pridobila lastninsko ali drugo stvarno pravico. Odgovor na to vprašanje je treba poiskati v pravnih pravilih, ki so veljala v tistem času. To pomeni, da so še vedno aktualna in se uporabljajo zlasti določila Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZLTR) o priposestvovanju in o pravnih posledicah gradnje na tujem zemljišču. Zato je v komentar vključen tudi komentar teh pravil, ki seveda vključuje relevantno sodno prakso.

... Neža Pogorelčnik Vogrinc. ... (SPZ), ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij ... Stvarnopravni zakonik SPZ • Zakonodaja • Računovodstvo.net ... . STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) I. del TEMELJNA NAČELA Vsebina zakona 1. člen Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) I. del TEMELJNA NAČELA Vsebina zakona 1. člen. Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in preneha ... 48. člen SPZ • Stvarnopravni zakonik SPZ • Zakonodaja ... ... . člen. Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Stvarne pravice 2. člen. Stvarne pravice so: - lastninska pravica, Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila. Državni zbor je 5. marca 2020 sprejel novelo SPZ-B. Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih je novela uveljavila, so: razširitev položajev vključene lastninske pravice na položaje »povezanih nepremičnin«, prenova ureditve registra neposestnih zastavnih pravic in Stvarnopravni zakonik (SPZ) Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri; Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) Nepremičnina, po SPZ (stvarnopravni zakonik), se uporablja za zemljiško parcelo.Je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. To pomeni, da je nepremičnina načeloma enaka osnovni enoti zemljiškega katastra, ta pa je zemljiška parcela (18. člen SPZ).Parcela pa je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in je v zemljiškem katastru ... BREZPLAČNO SVETOVANJE 040 30 30 84 Razčlenjen stvarnopravni zakonik. Lažja uporaba in preglednost iskanja. Komplet »Sodobni Komentar SPZ« in »SPZ z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila« 435,75 € Dodaj v košarico Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice - Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila Komplet »Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice - Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga« in »Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila« 215,25 € Dodaj v košarico Posted in Pravo za vse informira Tagged Kazenski zakonik, krajevno običajna mera, kratenje nočnega miru, nočni mir, obligacijski zakonik, OZ, pasji lajež, pes, prekršek, prepovedana imisija, SPZ-1, stvarno pravo, stvarnopravni zakonik, Zakon o prekrških, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o zaščiti živali, Žiga Cvetko, ZJRM-1 ... Stvarnopravni zakonik (SPZ) Naloži sliko. Naloži datoteko. Posnemi s spletno kamero. Odstrani sliko. Zajemi. Obreži. Prenašanje datoteke ... Prekliči. MENU MENU. Baze COBISS. COBISS+ SICRIS ‒ informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji Druge baze podatkov. COLI...